Meet the band: Søren Adamsen – vocals, Marcus “Rooky” Forstbauer – guitars, Erwin Suetens – guitars, Serge Bastaens – Bass, Christophe De Combe – Drums